Algemene voorwaarden Lettere

 

Groepscursussen in Den Haag

 1. Om je in te schrijven voor een cursus maak je gebruik van een inschrijfformulier op de website van Lettere. Pas na ontvangst van het inschrijfformulier is de inschrijving geldig.
 2. Wanneer je je in via het aanmeldformulier aanmeldt voor onze reguliere cursussen Converseren in het Italiaans die starten in het najaar, dan meld je je om praktische redenen aan voor het hele cursusjaar (gelijk aan het schooljaar), dat in principe uit twee reeksen van 14 lessen bestaat. Het is altijd mogelijk om je aanmelding voor de tweede lessenreeks tussentijds op te zeggen. Dit moet uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de tweede lessenreeks schriftelijk gebeuren. Je ontvangt hier altijd tijdig een reminder voor via de mail en via de docent.
 3. Bij inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige cursusgeld. Het cursusgeld voor elke cursusreeks moet uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de lessenreeks of voor het verstrijken van de betalingstermijn op de factuur zijn voldaan.
 4. Betaling in termijnen is in overleg altijd mogelijk.
 5. Na inschrijving heb je een bedenktermijn van 14 dagen waarin je kosteloos kunt annuleren, mits de cursus dan nog niet begonnen is. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren.
 6. Betaling kan per bankoverschrijving naar rekeningnummer NL34 INGB 0009 0310 78 t.n.v. BRAMANTE te Den Haag na ontvangst van de factuur en o.v.v. het factuurnummer.
 7. Terugbetaling van cursusgeld gebeurt alleen als de cursus volgeboekt is of om een andere reden niet doorgaat. Het volledige cursusgeld wordt dan binnen 14 dagen gerestitueerd.
 8. Lettere behoudt zich te allen tijde het recht voor een cursus niet te laten doorgaan, bijvoorbeeld bij onvoldoende deelnemers.
 9. Tien werkdagen voor aanvang van een cursus en zodra een cursus begonnen is, is geen teruggaaf van cursusgeld meer mogelijk, ongeacht welke reden je hebt voor afmelding.
 10. Indien je je meer dan tien werkdagen voor aanvang van de cursus wilt afmelden, dien je dat schriftelijk met opgaaf van reden te doen. Dit kan per e-mail naar info@lettere.nl of per post naar Lettere, Stadhouderslaan 9unit 92517 HV Den Haag. In dat geval zal in overleg naar een oplossing worden gezocht.
 11. Het is bij groepscursussen niet mogelijk om gemiste lessen op een ander moment in te halen of een betaalde cursus op een later moment te volgen.

Individuele cursussen

 1. De inschrijfprocedure voor individuele cursussen is gelijk aan die van groepscursussen.
 2. De inschrijving geldt in principe voor een traject van 10 lessen. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
 3. Voor vooruitbetaalde privelessen geldt een geldigheid van 6 maanden vanaf de datum van de eerste les.
 4. Als je privéles volgt en een afspraak wilt verzetten of annuleren, dien je dat minimaal 2 werkdagen (48 uur) voor deze afspraak schriftelijk aan Lettere te melden. Als je Lettere niet tijdig op de hoogte stelt, dan ben je verplicht te betalen voor de privéles.

Cursus in Italië

 1. Je kunt je aanmelden voor een cursus in Italië door het daarvoor bestemde online aanmeldformulier in te vullen en op te sturen. Na ontvangst van je formulier nemen we contact met je op om je niveau in te schatten. We sturen je een factuur via mail voor het cursusbedrag, dat moet worden voldaan om je aanmelding te bevestigen.
 2. Het bij aanmelding betaalde cursusbedrag wordt alleen gerestitueerd als de cursus volgeboekt is of om een andere reden niet doorgaat.
 3. Na het versturen van het aanmeldformulier heb je 30 dagen om je aanmelding kosteloos te annuleren. Daarna is er in principe geen restitutie meer mogelijk, ongeacht de reden van de afmelding.
 4. Mocht je je moeten afmelden, dan zullen we hoe dan ook ons uiterste best doen om de lege plek op te vullen zodat we een deel van het bedrag kunnen restitueren.
 5. Als je je aanmeldt voor een cursus Lettere organiseert in Italië, dan accepteer je volledige verantwoordelijkheid voor je eigen veiligheid, bezit en welzijn. Lettere kan dan ook op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van eigendommen, ongelukken, schade of andere onvoorziene omstandigheden gedurende de reis.

Algemeen

 1. Studie- en materiaalkosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 2. Onze cursusprijzen zijn exclusief BTW. Onze taaltrainingen zijn vrijgesteld van BTW.
 3. Lettere stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens activiteiten die van Lettere uitgaan.
 4. Heb je een klacht? Dan geldt de volgende klachtenregeling:
  1. Voordat je een officiële klacht indient, waarderen wij het erg als je contact met ons opneemt zodat we kunnen zoeken naar een passende oplossing.
  2. Ben je niet tevreden over de geboden oplossing? Dan kun je een officële klacht indienen en deze ook als zodanig benoemen. Het zou fijn zijn als je in dat geval een oplossing kunt voorstellen waarmee je wel tevreden zou zijn.
  3. Binnen uiterlijk 10 werkdagen ontvang je bericht. Als de klacht gegrond wordt verklaard en het niet conflicteert met de algemene voorwaarden, word je tegemoet gekomen. De oplossing zal per geval verschillen en zal in goed overleg tot stand komen.
  4. Als je met bovenstaande procedure desondanks toch niet tot een resultaat kunt komen, dan kun je terecht bij een onafhankelijke derde, namelijk Marielou Sandberg, die als geschillenbeslechter zal optreden om het geschil te beslechten. Deze persoon kan bindend advies uitbrengen binnen een periode van 28 dagen.
  5. Alle klachten en afhandelingen worden bewaard voor de periode van minimaal 2 jaar en worden vertrouwelijk behandeld.

Groepslessen tijdens Corona

 • Onze cursussen worden in principe live in ons klaslokaal gegeven.
 • Mochten de regels het onverhoopt tijdelijk niet toestaan om op locatie les te geven, dan vinden de lessen online (via Zoom) plaats. De lessen vinden hoe dan ook altijd doorgang.
 • Sommige cursussen kunnen helemaal via Zoom gevolgd worden. In dat geval volgt de hele groep de lessen online.