Algemene voorwaarden Lettere

 

 1. Om je in te schrijven voor een cursus maak je gebruik van een inschrijfformulier op de website van Lettere. Pas na ontvangst van het inschrijfformulier is de inschrijving geldig.
 2. Bij inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige cursusgeld. Het cursusgeld moet voor aanvang van de cursus zijn voldaan. Betaling in twee of drie termijnen is in overleg altijd mogelijk.
 3. Na inschrijving via internet heb je een bedenktermijn van 14 dagen, waarin je kosteloos kunt annuleren. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren.
 4. Betaling kan per bankoverschrijving naar rekeningnummer NL34 INGB 0009 0310 78 t.n.v. BRAMANTE te Den Haag na ontvangst van de factuur en o.v.v. het factuurnummer.
 5. Voor vooruitbetaalde privelessen geldt een geldigheid van 1 jaar (12 maanden) vanaf de datum van de eerste les. Groepslessen kunnen niet op een later moment worden ingehaald.
 6. Studie- en materiaalkosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 7. Terugbetaling van cursusgeld gebeurt alleen als de cursus volgeboekt is of om een andere reden niet doorgaat. Het volledige cursusgeld wordt dan binnen 14 dagen gerestitueerd.
 8. Tien werkdagen voor aanvang van een cursus en zodra een cursus begonnen is, is geen teruggaaf van cursusgeld meer mogelijk, ongeacht welke reden je hebt voor afmelding. Voor de najaarscursus in Lucca geldt dat 40 dagen voor aanvang geen teruggaaf van het cursusgeld meer mogelijk is, ongeacht de reden van de afmelding.
 9. Indien je je meer dan tien werkdagen (of meer dan 40 dagen voor de najaarscursus in Lucca) voor aanvang van de cursus wilt afmelden, dien je dat schriftelijk met opgaaf van reden te doen. Dit kan per e-mail naar info@lettere.nl of per post naar Lettere, Stadhouderslaan 9, unit 42, 2517 HV Den Haag. In dat geval zal in overleg naar een oplossing worden gezocht.
 10. Als je privéles volgt en een afspraak wilt verzetten of annuleren, dien je dat minimaal 2 werkdagen (48 uur) voor deze afspraak schriftelijk aan Lettere te melden. Als je Lettere niet tijdig op de hoogte stelt, dan ben je verplicht te betalen voor de privéles.
 11. Lettere behoudt zich te allen tijde het recht voor een cursus niet te laten doorgaan als er onvoldoende deelnemers zijn. Wanneer een cursus niet doorgaat, wordt het cursusgeld binnen 14 dagen gerestitueerd.
 12. Lettere stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens activiteiten die van Lettere uitgaan.
 13. Heb je een klacht? Dan geldt de volgende klachtenregeling:
  1. Voordat je een officiële klacht indient, waarderen wij het erg als je contact met ons opneemt zodat we kunnen zoeken naar een passende oplossing.
  2. Ben je niet tevreden over de geboden oplossing? Dan kun je een officële klacht indienen en deze ook als zodanig benoemen. Het zou fijn zijn als je in dat geval een oplossing kunt voorstellen waarmee je wel tevreden zou zijn.
  3. Binnen uiterlijk 10 werkdagen ontvang je bericht. Als de klacht gegrond wordt verklaard en het niet conflicteert met de algemene voorwaarden, word je tegemoet gekomen. De oplossing zal per geval verschillen en zal in goed overleg tot stand komen.
  4. Als je met bovenstaande procedure desondanks toch niet tot een resultaat kunt komen, dan kun je terecht bij een onafhankelijke derde, namelijk Marielou Sandberg, die als geschillenbeslechter zal optreden om het geschil te beslechten. Deze persoon kan bindend advies uitbrengen binnen een periode van 28 dagen.
  5. Alle klachten en afhandelingen worden bewaard voor de periode van minimaal 2 jaar en worden vertrouwelijk behandeld.
 14. Onze cursusprijzen zijn exclusief BTW. Onze taaltrainingen zijn vrijgesteld van BTW.